Privacy-wetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

An-Shéndào praktijk voor natuurlijke geneeswijzen, in de persoon van Anja Jansen, verklaart naar eer en geweten te handelen inzake het voeren van het cliëntendossier, de administratie en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

Teneinde dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd. Dit is tevens wettelijk bepaald door de WGBO.                                                                 In dit dossier worden gegevens opgenomen die gaan over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken/behandelingen. Verder wordt hierin opgenomen informatie die betrekking heeft op het behandelproces. Indien nodig, worden ook gegevens vermeld die afkomstig zijn van bijv. uw huisarts.

Alles wordt in het werk gesteld uw privacy te waarborgen. Dat wil zeggen dat er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan. Er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ook is er een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Verder kunnen gegevens die worden opgenomen in uw dossier, indien van toepassing, voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

* informeren zorgverleners als behandelproces is afgerond, of bij verwijzing naar een andere              behandelaar, echter enkel met uw toestemming

* waarneming door een collega, indien dit nodig is (bijv. bij vakantie of ziekte van behandelaar)

* geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie-overleg ten behoeve van uw           behandelproces)

* een klein gedeelte van de gegevens vermeld in het dossier wordt gebruikt voor het maken van de    faktuur (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zorgverlenersnummer, datum consult,                  omschrijving consult, kosten behandeling)

 

Mocht om welke andere reden dan ook gebruik van uw gegevens nodig zijn, geschiedt dit altijd in overleg!

 

Het dossier wordt 20 jaar bewaard, conform de Wet op de Behandelovereenkomst.

 

Cliënt en behandelaar ondertekenen bij het eerste consult een privacy-verklaring AVG, waaruit blijkt dat beiden kennis hebben genomen van, en instemmen met de inhoud van de privacyverklaring.

Informatie hierover  is in de behandelruimte aanwezig en kan worden ingezien!

 

100_6629